Analýza časové osy pro otrlé

12.11.2022

Zdravím všechny Hodslavjany!

Dovoluji si reagovat na článek místostarosty Ing. Jana Kudělky v Hodslavském zpravodaji 11/2022 nazvaném "Pár slov k územní studii", a to doplněním informací získaných z usnesení rady a zastupitelstva obce a získaných podkladů na základě žádosti o informace přímo na obci (cesta: hodslavice.cz, obecní úřad, informace podle zák.č. 106/1999Sb. a dále veškerá usnesení zastupitelstva obce či rady obce naleznete pod sekcí samospráva) a to tak, abyste i vy občané, měli informace ucelené.

Na prezentaci územní studie - centra obce US-3 - dále jen "studie US-3" jsem zjistila, že je nám ze strany vedení obce i Zastupitelstva dne 20.10.2022 podsouvána myšlenka - "Měli jste dost času a spoustu jednání, kdy jste se k této studii mohli vyjádřit. Proč jste to neudělali dříve a proč se ozýváte až nyní, tak pozdě, kdy je studie centra obce US3 schválená?" V podstatě i samotná časová osa ve Zpravodaji nám tuto myšlenku, zdá se mi,  tak nějak podsouvá. Tak jsem hledala, hledala...... doufala, že něco najdu, a nenašla...... Dovolte tedy, abych vám představila veškeré kroky, jeden po druhém, které obec v této záležitosti podnikla.

Upozorňuji, že kromě bodu č. 3, 4 a 14 byly všechny jednání za zavřenými dveřmi :-( tzn., že byly projednány na radě obce (dále jen "RO") nebo na komisi, která není veřejná. Tudíž se běžný občan k této informaci dostane za několik týdnů otištěním usnesení ve zpravodaji, nebo na stránkách obce. Nedostane informace o podkladech, které projednávali, nýbrž je jim k dispozici pouze stručné, heslovité znění usnesení - to vám ke každému bodu cituji. Dále podotýkám, že body č. 1.- č. 6 se týkají první studie - architektonicko- urbanistické studie (dále jen "urbanistická studie"), která ovšem neřeší kontroverzní zastávku na Place, bourání zdi apod.. Tato studie se týká celé obce v širších souvislostech a byla prezentována jako orientační a výhledová na 50 let. Není závazná, je brána jako koncepční materiál. Je pravda, že jsou zde zakreslené zastávky v blízkosti Placu - dokonce dvě, a to v obou směrech. Ale takovou formou, že nezasahují do Placu, jsou součástí komunikace. Tato varianta však neprošla a byla pádnými argumenty zkritizovaná jako neproveditelná.

.

.

.

.

.

.

.

Komentáře hnědým písmem

Uvařte si k tomu kafe, bude to na delší povídání :- )

Přejděme tedy ke zveřejněné časové ose a pro větší přehlednost vám doporučuji nalistovat si ji ve zmíněném Zpravodaji na str. 7.  Budu do ni vstupovat veřejně dostupnými informacemi a svými postřehy, a to hnědým písmem.

Vysvětlíme si podrobně níže, že z časové osy vyplývá, že občan se bude moci poprvé řádně vyjádřit k té závazné Územní studii středu obce US-3 až 21.11.2022.

Časová osa tvorby Urbanistické studie - územní studie ÚS-3

Již samotný název nás upozorňuje, že se časová osa bude zabývat dvěma studiemi Urbanistickou studií a Územní studií US-3, přičemž nepřehlédnutelným tématem napříč naší obcí je pouze Územní studie US-3 (znovu upozorňuji, že pouze tato studie US-3 řeší radikální změny na Placu a na základě ní se má dále projektovat Plac).


1) 7.4.2021  50. RO představení, prezentace, reference Objektor Architekti

Usnesení zní:

50. RO - II. Rada obce  b e r e  n a  v ě d o m í

c) možnost pořídit architektonickou studii pro obec, jako podklad pro územní studii v obci a další rozvoj obce

Z usnesení RO není zřejmé, že šlo o představení, prezentaci a reference studie Objektor Architekti.


2) 29.4.2021  51. RO schvaluje vypracování urbanistické studie rozvoje obce Hodslavice


Usnesení zní:

51. RO - I. Rada obce s c h v a l u j e

d) vypracování Urbanistické studie rozvoje obce Hodslavice firmou studio OBJEKTOR, Praha 5 dle cenové nabídky ze dne 28.4.2021 a Smlouvu o dílo dle návrhu.

Z usnesení RO je zřejmé, že urbanistická studie je schválena bez výběrového řízení, bez podání alespoň 3 nabídek. Je zadána napřímo. Zákon to RO umožňuje, neboť zastupitelstvo obce (dále jen "ZO") v Hodslavicích si nevyhradilo pravomoc ke schvalování smluv do nějakého limitu a řídí se zákonem o veřejných zakázkách, což je limit pro služby do 2 miliónů Kč a na stavební práce do 6 miliónů Kč. I ve větších městech mají tyto limity pro disponování finančními částkami pro přímé objednání služeb, dodávek nebo stavebních prací stanoveny. Např. Město Valašské Meziříčí má stanoven limit, že rada obce může schválit služby pouze do 1 mil Kč., srovnatelně s námi velká obec Krhová má tento limit ve výši 300 tis. Kč. Nad tyto limity náleží schválení zastupitelstvu obce. I když pomineme tento fakt, tak i když si já "soukromý občan" chci koupit pračku, porovnám si cenu alespoň u několika prodejců. Nebo tomu tak není?


3) 19.8.2021 Veřejné projednání Urbanistické studie v klubovně OÚ - informace o projednání: Web obce, zpravodaj

Znovu upozorňuji, že jde o urbanistickou studii, a tedy veřejné projednání proběhlo ke studii, která není závazná. Studie US-3 naopak závazná je a zde veřejné projednání s občany neproběhlo!


4) 24.8.2021 Web obce + hlášení rozhlasu výzva k připomínkování + kontakty

Opět se budu opakovat - jedná se o urbanistickou studii, která není závazná a neřeší podrobně Plac.


5) 22.9.2021 Investiční komise


6) 4.10.2021 Investiční komise + zastupitelé


Do této chvíle jsme se bavili pouze o urbanistické studii - nezávazné, neřešící podrobně Plac.


7) 18.1.2022 66. RO schvaluje nejvýhodnější nabídku pro pořízení ÚSVP - ÚS-3 (dvě nabídky)

Usnesení zní:

66. I. Rada obce s c h v a l u j e

h) nejvýhodnější nabídku na zhotovení územní studie veřejných prostranství "US-3 Centrum obce" v k. ú. Hodslavice nabídku firmy OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha 4 ve výši 361.300,- Kč bez DPH a zařazuje tyto náklady do návrhu rozpočtu obce na rok 2022.

Obec s žádostí o cenovou nabídkou oslovila dvě studia. Objektor Architekti a COLL COLL.


8) 2.3.2022 68. RO bere na vědomí variantu územní stude ÚS - 3, bude projednána s dotčenými orgány

Usnesení zní:

68. III. Rada obce b e r e  n a  v ě d o m í

b) variantu návrhu územní studie US-3 Centrum obce Hodslavice, která bude před dopracováním projednána se všemi dotčenými orgány

Dle mého názoru by si v této chvíli zasloužili i občané vědět o této studii US-3 a již v této chvíli by mohli přinést panu architektovi cenné rady, že by jim na Place případně vadila zastávka. Tedy pokud tam v této chvíli ta zastávka byla - nemohu posoudit, nemám žádný veřejně dohledatelný dokument, kde bychom se na studii US-3 mohli podívat.


9) 31.3.2022 Projednání s dotčenými orgány

Usnesení ani zápis z těchto projednání není veřejnosti dohledatelný.


10)  5.4.2022 70. RO bere na vědomí informace o projednání ÚSVO - ÚS - 3 s dotčenými orgány

Usnesení zní:

70. II. Rada obce b e r e  n a  v ě d o m í

d) projednání návrhu projektantů územní studie veřejného prostranství s dotčenými orgány státní správy a zástupci obce.

Další moment, kdy by mohla studie US3 být následně projednána i s občany.


Zde si dovolím vstoupit dalším usnesením RO č. 71. ze dne 26.4.2022

Usnesení zní:

71. I. Rada obce s c h v a l u j e

b) nejvýhodnější cenovou nabídku na komplexní zpracování žádosti o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci projektu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro "Revitalizaci veřejného prostranství Hodslavice" od firmy INNOVA Int. s.r.o., Ostrava.


11) 30.5.2022 73. RO bere na vědomí dopracování ÚSVP a jeho předložení ke schválení Zadavateli

Usnesení zní:

73. II. Rada obce b e r e  n a  v ě d o m í

d) dopracování Územní studie veřejného prostranství a její předložení ke schválení zadavateli - Odboru územního plánování a stavebního úřadu MěÚ Nový Jičín.

Budu se bohužel opakovat, opět další moment, kdy by mohla studie US3 být projednána i s občany.Zde si opět dovolím vstoupit dalším usnesením RO č. 74. ze dne 21.6.2022 a usnesením nejdůležitějším, který pan Ing. Jan Kudělka opomněl do časové osy zahrnout.

74. III. Rada obce b e r e  n a  v ě d o m í

b) informaci o pořízení Územní studie veřejného prostranství "US-3 - Centrum obce Hodslavice" v rozsahu přílohy tohoto usnesení.

Příloha ovšem k usnesení na webu obce není dostupná. Neznáme tudíž její obsah. A opět další moment, kdy by mohla být s občany projednána - před jejím skutečným pořízením na MěÚ Nový Jičín - momentem, než se stala studií ZÁVAZNOU.Dne 21.7.2022 zastupitelstvo obce

Usnesení zní:

5/18/2022 ZO a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 72-75

!!! tímto usnesením tedy bere zastupitelstvo studii US3 na vědomí.

Dost na slovo skoupé usnesení na tak rozhodující věc. Toto byla jediná možná veřejná chvíle, kdy se občan o studii mohl dozvědět. Ovšem obsah a jak studie vypadá předmětem tohoto veřejného jednání nebyl.1.8.2022 Studie US3 Městským úřadem Nový Jičín POŘÍZENA=SCHVÁLENA


12) 1.9. 2022 77. RO schvaluje zadávací dokumentaci obce

Usnesení zní:

77. I. Rada obce s c h v a l u j e

c) zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu "Projektová dokumentace: Centrum obce Hodslavice" na služby dle návrhu.

Návrh je pro nás občany nedostupný.

13) 20.9.2022 78. RO schvaluje dodavatele projektové dokumentace Objektor Architekti

Usnesení zní:

78. I. Rada obce s c h v a l u j e

b) dodavatele veřejné zakázky "Projektová dokumentace: Centrum obce Hodslavice 2022" firmu OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha 4 - Nusle, IČO 08705895, Smlouvu o dílo s výše uvedeným dodavatelem a pověřuje starostku podpisem smlouvy,

Drobné časové upozornění - 3 dny před komunálními volbami. Ve veřejné zakázce byly osloveny celkem 3 studia. Nabídku ovšem předložilo pouze studio Objektor Architekti. Ostatní firmy se již do takto "rozjetého vlaku" - tím myslím rozpracovanosti, nechtělo hlásit.


14) 3.10.2022 Prezentace ÚSVP ÚS-3

Bohužel na pozvánce na prezentaci, která nám všem byla doručena formou Zpravodaje, není zobrazen tento razantní zásah na našem Placu. Jednalo se pouze o odprezentování občanům již předaného díla pana MgA. Červenky bez jakékoliv možnosti do ní "kecat". Na této prezentaci vzniklo mnoho nesouhlasných podnětů jak se zastávkou, tak se zbouráním zdi.


Dne 4.10.2022 byla podepsána Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci ze strany Obce. Druhou smluvní stranou byla podepsána až 7.10.2022.


5.10.2022 79. RO

Usnesení zní:

II. Rada obce b e r e  n a  v ě d o m í

c) žádost p. D. K., Hodslavice, kterou projednala a pověřuje starostku odpovědí na žádost,

d) žádost Ing. L. Š., Hodslavice, kterou projednala a pověřuje starostku odpovědí na žádost.

Tou žadatelkou D.K. jsem já a na závěr mého článku vám poskytuji mou žádost předloženou na RO.


15.  20.10.2022 Na ZO obdržená petice - ZO přislíbilo novou veřejnou prezentaci

Usnesení zní:

9/1/2022 Projednání podnětů občanů k územní studii ÚS-3 - Centrum obce Hodslavice ZO a) přijímá petici občanů k žádosti o projednání podnětů občanů k územní studii středu obce, b) bere na vědomí žádost o projednání podnětů občanů k územní studii středu obce.

Zde bylo z řad občanů požadováno hlasování o VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ. Po 2h dohadování vzniklo výše uvedené usnesení, že pouze "berou na vědomí" a slib zastupitelů (bez usnesení), že učiní veřejnou prezentaci. Upozorňuji, že toto zastupitelstvo bylo zároveň zastupitelstvem ustavujícím.


16.  1.11.2022 Jednání Rady obce - pozastaveno další projektování veřejného prostranství

Usnesení: zatím není známo

HURÁ, PRVNÍ VLAŠTOVKA - že by nám občanům opravdu dali taky možnost se vyjádřit?


17. Snad VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ, ZE KTERÉHO PODNĚTY OBČANŮ BUDOU VYSLYŠENY.


Děkuji vám všem, kteří jste se mnou vydrželi až do těchto vět. Není to čtivý článek, je to literatura faktu. Níže vám ještě zveřejňuji svou žádost předloženou RO dne 5.10.2022 - bylo mi poděkováno za zájem o tento projekt, zasláno vyjádření MgA. Červenky viz. příloha a nabídnuto osobní projednání této rozsáhlé problematiky na obecním úřadě. Já bych přivítala ovšem veřejné projednání za účasti vás všech 😊 .

S přáním hezkých dnů

Dagmar Kudělková

.


.

.

.

..

.

.

..

..

Žádost pro RO dne 5.10.2022

Dobrý den,

reaguji na pondělní prezentaci Architektonicko - urbanistické studie MgA. Jakuba Červenky.

(Chci uvést na pravou míru, že tady v žádosti jsem použila výraz Architektonicko-urbanistická studie, přitom mám na mysli Územní studii středu obce US-3. V té době jsem ještě nebyla dostatečně zorientovaná v problematice těchto dvou studií.)

Můj názor jste většina z vás v pondělí slyšeli - nesouhlasím se zřízením zastávky na "Placu", a to především z hlediska bezpečnosti občanů a dále důstojnosti tohoto historického centra obce.

Soukromě jsem sondovala jak jsou na tom i ostatní občané a zatím jsem nenarazila na nikoho, komu by se tento nápad líbil. I na prezentaci bylo zřejmé, že ne všichni jsou touto myšlenkou nadšeni. Proto si vás jako radu obce dovoluji požádat o zvážení vyhlášení buď místního referenda, nebo alespoň dotazníku, aby se prověřil názor občanů obce Hodslavic.

Věřím, že by i pro vás stávající a pravděpodobně i budoucí radní, bylo na začátku nového volebního období zajímavé prověřit,  co vlastně občané Hodslavic skutečně chtějí a co je tíží.

V současné chvíli je "Plac" krásnou výsadbou proměněn. Opravdu velmi pěkně. Vydláždění "Placu" je jednoznačně potřeba, ale to by se dalo udělat formou pouhé rekonstrukce, do které by se mohl zakomponovat i bezbariérový přístup k "Domku" a Obecnímu úřadu, který byl ve studii pěkně a prakticky vyřešen.

Finance plánované na rozsáhlou rekonstrukci "Placu", který je už teď po pár vkusných úpravách hezký, by se dle mého mohly spíše investovat na jiné skutečně potřebné a alarmující místa v Hodslavicích - Coop, Falcon, výkup pozemků parkoviště u Fojtství apod..

Předem moc děkuji za zvážení mé prosby a jsem s pozdravem

Dagmar Kudělková


Vyjádření pana MgA. Červenky

Zasláno paní starostkou jako odpověď na mou žádost

Podrobný rozbor k rekonstrukci Placu se všemi dostupnými informacemi najdete také zde. Budete potřebovat ještě jedno kafe :- )