Rekonstrukce placu

 

Už roky se těšíme na rekonstrukci Placu a najednou je to tady. A s tím tři velké problémy.


Problém č. 1

Zapomněla obec, že má občany?


Hlavní problém je, že studie středu obce US-3 nebyla řádně projednána s občany a už se připravuje projekt. Možnost se do toho vložit jsme zachytili v poslední chvíli. Stavět se má za 1 - 3 roky, pokud se obci podaří získat dotaci. Jde o velkou rekonstrukci, jejíž minimální hodnota byla odhadnuta na 23 miliónů Kč. Zahrnuje Plac a širší centrum obce směrem ke katolickému kostelu.

Kontroverzní bod územní studie středu US-3, umístění autobusové zastávky na Place, vyvolal mezi Hodslavjany velkou nevoli. Zorganizovali jsme proti zastávce na Place petici, protože všechny ostatní možnosti komunikace s vedením obce nepřinesly kladný výsledek. Všechny podněty občanů proti zástávce i jiné další vzniklé na prezentaci územní studie US-3 ze dne 3.10.2022 byly obcí a architektem projektu zamítnuty a nebyly nijak zohledněny, a to proto, že studie byla Městským úřadem Nový Jičín již od 1.8.2022 schválena. Tudíž ji vedení obce občanům prezentovalo jako konečný výsledek bez možnosti do ní vstupovat a měnit. Nečekaným překvapením bylo, že paní starostka hned den po této prezentaci se spoustou hlasitých negativních reakcí vůči různým bodům studie, podepsala 4.10.2022 smlouvu o dílo na navazující projektovou dokumentaci za 1.016.400 Kč vč DPH. Studii US-3 neprojednala ani investiční komise obce, byla projednávána neveřejně jen v úzkém kruhu Rady obce, vznikla během 4-5 měsíců, od března 2022 se projednávala s dotčenými orgány a byla kompletně hotová už v květnu 2022. Bylo tedy dost času i na projednání s občany. Proč tedy k projednání s občany nedošlo?

Petice obsahuje dvě důležité části. První část: "Nesouhlasím s umístění autobusové zastávky na "Place" v Hodslavicích." Umístění zastávky na Place považujeme za nedůstojné vůči národní kulturní památce - soše Františka Palackého. Také považujeme za nevhodné přivádět na Plac "život" spojený s autobusovou dopravou a všemi negativy, co to přináší a tím měnit jeho atmosféru a funkci pro reprezentativní, kulturně-společenské setkávání. V druhé části petice stojí: "Požaduji veřejné projednání územní studie středu obce Hodslavice US3 s občany a zohlednění jejich podnětů do této studie i následné projektové dokumentace". Petice je velmi úspěšná, podepsalo ji během dvou dnů 246 občanů, tj. 15% obyvatel obce a petice se stále podepisuje do data veřejného projednání. Plac patří nám všem a všichni máme právo se k němu vyjádřit a svými podněty se spolupodílet na utváření centra obce. Nelze vyhovět všem podnětům, ale lze hledat cesty, jak vyhovět těm nejvíce podstatným.


Pepánkova petice má 452 podpisů

ke dni 21.11.2022


Naši petici jsme přednesli na Zastupitelstvu obce dne 20.10.2022 a požadovali veřejné projednáni s občany a zahrnutí jejich podnětů do studie a následné projektové dokumentace. Argumentem některých zastupitelů bylo, že stačí, že projednali veřejně s občany Urbanistickou studii obce, na kterou tato územní studie US-3 navazuje. To je pravda, že se v září 2021 veřejně projednala Urbanistická studie obce. Ale Urbanistická studie je úplně jiná studie, která zahrnuje celou obec. Střed obce a Plac tam vůbec není podrobně zpracován. Tato Urbanistická studie je jen koncepční materiál navíc, není pro nás závazná, dokladem toho je fakt, že ani nevisí na Městském úřadě v Novém Jičíně, narozdíl od studie středu obce US-3. Vysvětlovali jsme rozdíl, který je jasný,  přesto zastupitelé naší žádosti o uspořádání veřejného projednání nevyhověli a pouze přislíbili veřejnou prezentaci (bez usnesení ZO). Až následně dne 1.11.2022 Rada obce pozastavila přípravu projektu a přislíbila občanům možnost vyjádřit své podněty a nápady a spolupodílet se tak na utváření naší obce, a to formou VEŘEJNÉ PREZENTACE a následné diskuse. Tady ovšem vyvstává otázka, zda veřejná prezentace může nahradit veřejné projednání, které je, společně s výstupy z dotazníkového šetření občanů, jedním ze základních kritérií pro získání dotace nutné pro financování celého projektu. Obec by měla mít velký zájem na tom, aby návrhy na revitalizaci centra obce byly řádně projednány s občany.


Jaký je rozdíl mezi veřejným projednáním a prezentací konečného výsledku?

Obojí probíhá nejprve formou prezentace studie či projektu. Následuje diskuse, zodpovídají se dotazy. Rozdíl je pak v tom, že u řádného veřejného projednání se podněty občanů zapracovávají do studie. Podněty se nejčastěji sbírají formou písemného dotazníku nebo emailového vyjádření občanů po prezentaci. Občané se tak mohou spolupodílet na utváření  veřejného prostranství a je na architektovi, aby to zapracoval s náležitou odborností, aby byl projekt po všech stránkách v pořádku. Na prezentaci konečného výsledku nemohou občané již do ničeho vstupovat. (stejně jako se to stalo u nás 3.10.2022).

Přijďte říct svůj názor. Je to důležité právě nyní v průběhu přípravy projektu, později už to nebude možné.

Veřejná prezentace  (projednání?) studie středu obce 

Kdy: 21.11.2022 v 17,00 hod

Kde: Společenský dům, Hodslavice

Veřejné projednání územní studie sice není ze zákona povinné, ale pokud chce obec žádat o dotace, tak se bez veřejného projednání s občany neobejde, protože je to jedno ze základních kritérií pro získání dotace "2.2. Revitalizace veřejných prostranství" od IROP. Veřejné projednání studie středu s občany navíc strana ProHodslavice vyvěsila jako splněný slib na svých stránkách a přitom jej nesplnila.


Proč se zastávka tak najednou objevila právě na Place?

Jaký je skutečný důvod?

 • Není pravda, že by zastávka nemohla být umístěna i nadále u Falkonu. Sice nestojí na pozemku ve vlastnictví obce, ale architekt na stejném pozemku projektuje točnu a parkoviště. Když tam lze projektovat točnu, lze tam projektovat i zastávku. Majetkoprávně se to musí řešit stejně. Ani technicky tomu nic nebrání - na výjimku je to možné.
 • Ani argument zvýšení bezpečnosti či kultivovanosti prostředí není ten pravý argument. Stávající místo u Falkonu lze vhodně upravit tak, aby bylo bezpečné a kultivované. Pro všechny, i pro děti.
 • Skutečným důvodem se jeví to, že obec chce pro financování rekonstrukce žádat o dotace. Autobusová zastávka je jedno z kritérií pro získání dotace. Kritérií je ale spousta a pokud nesplníme jedno z nich, neznamená to, že se nám výrazně sníží šance získat dotaci. Kvůli splnění jednoho kritéria dotace není nutné přivádět na Plac negativa spojená s provozem autobusové dopravy.

Určitě by bylo dobré vyvolat diskusi mezi lidmi, kde jinde by zastávka mohla být umístěna. Diskuse může přinést spoustu dobrých nápadů.


.

.

.

.

.

...

..

..

.

..

.

Problém č. 2

Dědina není město, dědina je dědina

Ne že by studie středu US-3 nebyla hezká,  je dokonce velmi hezká, moderní, s módními architektonickými prvky. A člověk, který není zvyklý běžně nahlížet do studií, je leckdy při prvním pohledu překvapen, co na vizualizaci vidí. Historické domy a jejich barevné fasády jsou náhle bílé, vše tak k sobě lépe ladí, oranžový Coop v havarijním stavu není za košatými stromy podél silnice vůbec vidět (kéžby :- )) a umělecky ztvárněná, červená autobusová zastávka všemu dává moderní, městský ráz. To, že ve vizualizaci je silnice bez aut a kamiónů, nevadí, to si každý dokáže představit - vždyť víme, jak nás frekventovaná silnice denně trápí.

Změna, kterou studie prezentuje, je radikální. Škoda, že jsme si nemohli vybírat mezi více možnostmi. A tak nezbývá, než přemýšlet jen nad touto jedinou. Hodí se na dědinu, hodí se pro Hodslavice? Pojďme si ty významné změny vyjmenovat:

 • na Plac přibude autobusová zastávka s autobusovým zálivem a dopravou vtaženou do Placu
 • zruší se zelený pruh oddělující frekventovanou vozovku od Placu
 • zbourá se opěrná kamenná zídka s oblými tvary a nahradí ji částečně jiná zídka a částečně dřevěné pobytové schody s výhledem na silnici,  vše se narovná do jedné linie
 • přirozený sklon kopce návsi bude částečně narovnán, v jednom místě bude kopec odkopnut pro vybudování třetího bezbariérového vstupu k úřadu
 • Plac i chodníky budou předlážděny kamennou dlažbou
 • stávající květinová výsadba bude zrušena, nahradí ji trávníky před úřadem a nová výsadba okolo kostelíku.
 • přibude vodní prvek, např. fontána, kašna, pítko
 • mění se funkce Placu - z místa určeného pro klidná, kulturně-společenská setkání se má stát živé místo s autobusovou dopravou, místo otevřené frekventované vozovce, s lidmi čekajícími na autobus a zřejmě i hrajícími si dětmi s fotbalovým míčem, jak naznačuje vizualizace


Všichni se těšíme na rekonstrukci Placu. Náš Plac si to skutečně po letech zaslouží. Ale proč měnit tak radikálně dědictví našich předků, které má svůj působivý venkovský charakter specifický právě pro Hodslavice? Nestačilo by předláždit Plac i chodníky sjednocující kamennou dlažbou venkovského charakteru, opravit a vyčistit zídku, přidat pár hezkých dřevěných laviček a ladících odpadkových košů? Taková investice by byla rozumná. Plac by byl krásně a citlivě modernizován "od podlahy" a zároveň by si zachoval svůj jedinečný charakter více jak 600-leté historické dědiny se stavebním vývojem v památném roce 1968.

Potřebujeme investovat velké peníze právě do Placu, který v zásadě potřebuje jen předláždit? Nemohli bychom Plac opravit méně radikálně za menší část dotace? To znamená opravit jen to, co nás skutečně trápí a větší část peněz z dotace využít na opravu potřebnějších veřejných prostranství? Dotace má pokrýt 85%, náš podíl je 15% z investice, to je spousta peněz pro naši zadluženou obec, např. z 23 Mil. Kč je náš podíl 3,45 Mil. Kč. Mělo by se rozumně rozhodovat, kam obecní peníze investovat a kde máme jaké priority.

Odborný posudek

Nechali jsme urbanistickou studii i studii středu obce US3 posoudit odbornou urbanistkou specializující se na památkově významná území, paní Ing. arch. Lehnertovou, a dále panem Mgr. Tomášem Nitrou, specialistou na památkově chráněné lidové stavby, který má Hodslavice na starosti v rámci Národního památkového ústavu. Posudek si můžete přečíst zde:

.

.

.

.

.

.

.

.


..

.
Problém č. 3

Obec zadala studie a projekt architektonickému studiu bez dostatečného výběru


Nemáme tedy prověřenou kvalitu ani přiměřenost ceny a nemohli jsme si vybrat mezi dalšími architekty a dalšími odbornými pohledy na rekonstrukci našeho historického centra obce.

Protože toto téma je složité a po dědině kolují různé fámy a nepravdy, pokusíme se zde  vše vysvětlit.

Obec má v tuto chvíli hotové dvě nové studie a také probíhá příprava navazující projektové dokumentace středu obce. Proč máme dvě studie? Obec potřebovala původně pořídit jen Územní studii středu obce zvanou US-3, aby posoudila, jak může vypadat rekonstrukce centra. To nám sice neukládá zákon, ale obec si to uložila za úkol v rámci územního plánu, od té doby je to pro obec závazná povinnost. Takto máme územním plánem uložené za povinnost ještě další dvě územní studie pro jiné části obce. Pan MgA. Červenka ze studia "Objektor architekti" nabídl vedení obce pořídit před samotnou Územní studií středu obce US-3 ještě navíc Urbanistickou studii zahrnující celou obec, abychom vše viděli v širších souvislostech. Urbanistickou studii nám za povinnost neukládá ani zákon, ani územní plán. Není tedy závazná a je to koncepční materiál navíc. Takže máme Urbanistickou studii hotovou v září 2021, dále Územní studii středu obce US-3 hotovou v květnu 2022. Tato Územní studie středu US-3 pro nás naopak závazná je, a to od 1.8.2022, kdy visí na Městském úřadě v Novém Jičíně. Právě tato studie nebyla veřejně projednáná s občany, ačkoliv na ni navazuje přímo projektová dokumentace, na základě které se má v blízké době rekonstruovat centrum obce včetně Placu. Přesný přehled a kolik vše stálo najdete níže. Údaje jsou čerpány z webu obce Hodslavice:


Za poslední rok a půl (od 29.4.2021) vedení obce zadalo pražskému studiu "Objektor architekti" tyto zakázky:

 • Urbanistickou studii za 248.050 Kč vč. DPH
 • Studii středu obce US-3 za 437.173 Kč vč. DPH
 • Navazující smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci středu obce za 1.016.400 Kč vč. DPH
 • Přepracování projektu na zateplení fasády Společenského domu za 249.260 Kč vč. DPH. Na tuto zakázku jsme měli již jeden projekt od jiného studia, takže nyní máme na stejnou věc projekty dva. Obec odložila čerpání zamýšlené dotace, aby se mohl druhý projekt vypracovat.
 • Záhadou je tzv. Mandátní smlouva, kterou obec také uzavřela se studiem "Objektor architekti". Je to smlouva na konzultace v oblasti urbanismu a projektování. Tedy na konzultace na stejnou činnost, kterou Objektor pro obec provádí na základě již jiných smluv o dílo? Takové smlouvy se přece uzavírají s jiným architektem, aby se předešlo střetu zájmu a byla kvalitní oponentura.

Tzn. obec prozatím zadala studiu "Objektor architekti" zakázky za 1.950.883 Kč včetně DPH. Dá se očekávat potřeba ještě prováděcí dokumentace rekonstrukce středu obce, kterou lze odhadnout za 600 tis. - 1,5 Mil. Kč.Jak proběhl výběr architekta studií a projektu, který vede k rekonstrukci středu Hodslavic odhadnuté na min. 23 Mil. Kč?

Vedení obce zadalo studie a projekt architektonickému studiu bez dostatečného výběru

 • Vypracování první urbanistické studie zadala rada obce pražskému studiu začínajících architektů "Objektor architekti", a to napřímo bez porovnání dalších nabídek. Urbanistická studie má ovlivnit stavební vývoj Hodslavic na dalších 50 let. Pan Mg.A. Červenka prokazoval svou zkušenost jednou urbanistickou studií pro obec Dolní Dunajovice, kterou vypracoval se svým spolužákem bydlícím v dané obci.
 • Na následnou studii středu obce US-3 (bod 2 - 437.137 Kč) dostala rada obce dvě cenové nabídky - opět od studia "Objektor architekti" a druhou, o něco dražší nabídku od sdružení mladých architektů z Prahy, Coll Coll. Toto sdružení na svých stránkách informuje, že se zaměřuje na experimentální projekty a designové produkty. Architekt, který zaslal obci nabídku, není urbanista, ale specializuje se hlavně na interiéry. Na Coll Coll prezentuje např. svůj designový hák na kolo. Je to dostatečná srovnávací nabídka pro studii historického středu Hodslavic?
 • Na navazující projektovou dokumentaci (bod3 - 1.016.400 Kč) řešila obec výběr dodavatele jako veřejnou zakázku malého rozsahu a dostala jedinou nabídku od studia "Objektor architekti". Rada obce oslovila další dvě architektonická studia, ale nikdo z nich už nechtěl nabídku obci předložit, protože nebyl osloven na začátku při výběru na dodavatele studie.  V jiných obcích mají vnitřní předpis výběr podle zákona o veřejných zakázkách opakovat, dokud nedostanou alespoň dvě nabídky. V naší obci se rovnou uzavřela smlouva o dílo s jediným účastníkem výběru.

Je v praxi obvyklé a ví se, že architekti nechtějí do dalších stupňů výběru na projektovou dokumentaci předkládat nabídky, pokud nebyli zahrnuti do výběru od začátku, tzn. do výběru zhotovitele studií. Nechtějí jen slepě projektovat nápady jiného studia, většinou mají totiž na stejné místo úplně jiný pohled a navrhli by studii jinak. Určitě by na začátku o tak zajímavou zakázku - historická rodná obce Františka Palackého - zájem měli, jen se o zakázce neměli jak dozvědět, protože nikde nebyla uveřejněna, ani je nikdo z vedení obce neoslovil.

Je běžné, že na takto zásadní veřejná prostranství vypisují obce, na úplném počátku, architektonickou soutěž. Toto u nás vůbec neproběhlo.

Jak se má vybírat architekt?

 • Architektonická soutěž - Do soutěže se přihlásí obvykle několik architektů, kteří kromě cenové nabídky předkládají i své nápady k danému místu ve vizualizacích. Nespornou výhodou je tedy to, že se "nekupuje zajíc v pytli". Účast architektů je o to větší, o co prestižnější je komise, která výběr posuzuje, obvykle složená z renomovaných architektů a stavařů. Architektonická soutěž probíhá dle Soutěžního řádu ČKA, respektuje pravidlo transparentnosti a nepodjatosti, je obvykle dvoukolová a stojí do 2% odhadu investičních nákladů. Výsledkem je spousta cenných nápadů a vizí a konečným výstupem mohou být i územní studie, na základě které lze pak přímo zpracovat projektovou dokumentaci. 

Tzn. v našem případě při odhadu investice 23 Mil. Kč, by náklady (2%) na architektonickou soutěž byly odhadem 460.000 Kč včetně odměn architektům. Získali bychom za to ne jednu, ale NĚKOLIK řádně vysoutěžených, kvalitních územních studií různých architektů, ze kterých bychom si mohli vybírat. Architekti rádi soutěží a motivací není přímo odměna v dané soutěži, ta je spíše nižší, ale jejich motivací je na to navazující zakázka, a to na zpracovávání projektové dokumentace (např. v řádu 1 Mil. Kč), a dále navazující prováděcí dokumentace (např. zase v řádu 1 Mil.Kč). Když to porovnáme s cenou naší územní studie středu US-3 pořízené za 437.173 Kč, je cenový rozdíl velmi malý, ale výběr naší studie je nekvalitně provedený pouhým srovnáním s nabídkou interiérového architekta. Nemáme dostatečně prověřenou kvalitu ani přiměřenost ceny.


 • Výběr podle zákona o veřejných zakázkách - Je dle tohoto zákona povinný na studie + navazující projektovou dokumentaci stejného místa, a to již od okamžiku každého stupně výběru, kdy by mohla budoucí souhrnná částka odhadem přesáhnout 2 Mil. Kč bez DPH
 • Výběr z nabídek s referencemi -  Obec se stará o dostatečný výběr dle pravidla řádného hospodáře a aktivně oslovuje architekty a žádá o nabídku s referencemi relevantními pro danou akci. Obvykle se vybírá alespoň ze tří nabídek a obvykle se požaduje alespoň 5 relevantních referencí od architekta. Relevantní reference pro studii historického středu Hodslavic by byly např. studie jiné historicky významné obce obdobného rozsahu investice. Nabídky pak dle zvolených kritérií kvalita X cena obvykle neposuzuje vedení obce, ale je k tomu pozvána odborná komise složená z architektů, stavařů a občanů, kteří mají významné zkušenosti se stavbami nebo jsou z oboru.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Kontrasty

Proč modernizovat radikálně za mnoho miliónů Plac? Nestačilo by předláždit a peníze použít na jiné priority? V těsné blízkosti straší v havarijním stavu budovy Coopu a Falkonu, které už roky volají po rekonstrukci.  Nejsou sice aktuálně v majetku obce, ale řešení to má.

Coop už 7 let nabízí vedení obce, aby odkoupila vrchní část budovy za nejnižší možnou cenu odhadu a vybudovala tam např. byty z dotací.  Společně by pak mohli dát celou budovu do pořádku.

Majitel budovy Falkonu, Sokol, vedení obce opakovaně už 8 let nabízí celou budovu k odkupu. První roky byl dokonce možný odkup za symbolickou cenu 1 Kč. Nyní se změnil zákon a odkup je možný za nejnižší možnou cenu odhadu. Lze jej z dotací přestavět na byty, nebo společenské prostory, např. komunitní centrum či jiné vhodné využití pro rozvoj obce a potřeby občanů.