Otevřený dopis Zastupitelstvu - Žádost o sjednání nápravy

04.04.2023

Zdá se nám to nebo se to opravdu děje? Paní starostka balancuje se slovy a tím se překrucují závazná rozhodnutí občanů z dotazníkového šetření posvěcená rozhodnutím zastupitelstva. Paní starostka dává signály, že i nadále usiluje o zbourání zídky. Rozhodlo se jasně, že zídka zůstane zachována. Tečka. Nerozhodlo se, že zůstane zachována jen z části, nebo jen pokud to bude technicky možné, nebo další kličky a ohýbačky. Požádali jsme tedy Zastupitelstvo obce Hodslavice o sjednání nápravy a respektování rozhodnutí občanů a Zastupitelstva obce tímto otevřeným dopisem:


Zastupitelstvo obce Hodslavice

Obec Hodslavice

Hodslavice 211

742 71


Palackého dědina, z.s.

Hodslavice 554

742 71 Hodslavice

V Hodslavicích dne 29. 3. 2023

Otevřený dopis - Žádost o sjednání nápravy

Dobrý den,

na úvodní stránce webu Obce Hodslavice jsou dnes tj. 29.3.2023 zobrazeny výsledky dotazníkového šetření a shrnutí podnětů z dotazníku, prezentace k ÚS ze dne 21.11.2022. Tabulka o dotazníkovém šetření je natolik zestručněna, že mění význam sdělení o výsledku dotazníkového šetření, a to přesně naopak. K tomu ve spojení s článkem v Hodslavském zpravodaji z března 2023 je navíc nynější zestručnění vyloženě zavádějící a zároveň je ze strany paní starostky obce Mgr. Adamcové i porušováno plnění usnesení Zastupitelstva Obce Hodslavic ze dne 13.12.2022.

Za zavádějící spatřujeme toto:

 • ve Zpravodaji je mylně informováno, že požadavky …………částečné či úplné zachování zídky – pokud bude technicky možné ……………….

Znění otázky přitom v dotazníku znělo: Souhlasím s nahrazením stávající kamenné zídky jinou variantou (pokud zídka zůstane, musí být opatřena zábradlím či jiným bezpečnostním prvkem).

 • Na úvodní stránce webu je otištěn výsledek dotazníkové šetření v tabulce s tak velkým zestručněním, že mění význam dotazníkového šetření přesně naopak. Navíc úplně chybí zveřejnění otázek. Z takto formulované tabulky vyplývá, že většina občanů si nepřeje zastávku (což je v pořádku) a nepřeje zídku (což není pravda). Jelikož byl otištěn článek viz. bod. 1) mohou občané tímto vydedukovat, že otázkou ve věci zdi nebylo NAHRAZENÍ ZÍDKY, nýbrž ZACHOVÁNÍ ZÍDKY. V tomto případě by odpověď u "zídky" s počtem hlasů 441 pro NE mohla vyznít jako NE pro zachování zídky. Což je mylné a zavádějící.

 • V dotazníkovém šetření se "o částečném zachování zídky, pokud bude technicky možné", vůbec nejednalo. Tímto paní starostka Mgr. Adamcová podsouvá lidem možnost částečného zbourání zídky a nevyhnutelnost tohoto kroku.

 • Dle předchozího bodu č. 3 paní starostka Mgr. Adamcová taktéž vede a ovlivňuje investiční komisi a těmito kroky směřuje k tomu, že NEBUDE respektovat výsledky dotazníkového šetření, kde občané jednoznačně projevili, že si NEPŘEJÍ NAHRADIT zídku jinou variantou.

Tímto tedy žádáme o okamžité sjednání nápravy, a to minimálně v těchto krocích:


 • a) Uvést článek v Hodslavském zpravodaji v dalším měsíčníku na pravou míru.

  b) Respektovat požadavky občanů tak, jak byly naformulovány v dotazníku a nepřekrucovat jejich význam a tímto směrem se ubírat i v investiční komisi.

  Dále upozorňujeme na porušování plnění usnesení Zastupitelstva obce, a to konkrétně ze dne 13.12.2022:

  13/2/2022 Rekonstrukce centra obce - zadání projektu, petice

  ZO

  a) bere na vědomí postup Obce Hodslavice k zjištění podnětů občanů k územní studii středu obce a projektové dokumentaci "Centrum obce Hodslavice" k rekonstrukci Placu a prostor před Obecním domem na základě petice autora J. K., Hodslavice, podanou Obci Hodslavice dne 20.10.2022,

  b) bere na vědomí výsledky dotazníkového šetření,

  c) schvaluje zapracování výsledků dotazníkového šetření do zadání projektové dokumentace "Centrum obce Hodslavice", tj. autobusová zastávka nebude projektem řešena, kamenná zídka bude zachována, podněty občanů budou předány zhotoviteli projektu,

  d) pověřuje radu obce dopracováním a realizací změny zadání projektové dokumentace "Centrum obce Hodslavice".

  Zastupitelstvo obce tímto usnesením schválilo, že kamenná zídka bude zachována a v současné chvíli jsou ze strany starostky obce Mgr. Adamcové podnikány kroky k možnosti jejímu částečnému zbourání.

  S pozdravem

  Palackého dědina, z.s.

  Znění článku v Hodslavském zpravodaji:

  INFORMACE K REKONSTRUKCI VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE - NEJEN PLACU

  Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o dalším postupu při tvorbě projektové dokumentace veřejného prostranství centra obce– nejen Placu. Na poslední schůzce investiční komise konané dne 3. 3.2023 bylo dohodnuto, že se pro tvorbu projektové dokumentace jako podklad použije územní studie ÚS– 3, přičemž se budou respektovat a zapracují se požadavky občanů, které vzešly z dotazníkového šetření uskutečněného na podzim roku 2022 (zastávka z placu pryč, částečné či úplné zachování zídky – pokud bude technicky možné).Zároveň bylo dohodnuto přizvání ke spolupráci široké odborné veřejnosti (architekti, projektanti, stavaři…) k tvorbě zadání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci. Tímto tedy vyzýváme uvedenou odbornou veřejnost, která by se ráda podílela na tvorbě projektové dokumentace veřejného prostranství centra obce, aby se přihlásila na níže uvedených kontaktech: Obec Hodslavice, 556750237, obec@hodslavice.cz, Mgr. Pavla Adamcová, starostka, 728282494, starosta@hodslavice.cz