Zastupitelstvo plné překvapení

14.12.2022

My ze spolku jsme byli samozřejmě velmi zvědavi, jak budou hlasovat zastupitelé o výsledcích dotazníkového šetření k rekonstrukci Placu. Šli jsme se dne 13.12.2022 podívat na jednání zastupitelstva, i když mrzlo až praštělo. Překvapila nás malá účast ze strany hostů, bylo nás tam asi jen 20 až 25. Lidi odradila zima, řádící virózy a možná si nechtěli kazit adventní čas. Museli jsme uznat, že bylo dobře, že se jednání nepřesunulo do Společenského domu, jak jsme navrhovali v domnění, že se přijde podívat odhadem třeba pětina lidí, co odpovídala na dotazníky. Zbytečně by se pro nás topilo. Jako milé a vstřícné gesto jsme před zahájením jednání dostali všichni hosté hrneček svařáku stejně jako zastupitelé a vůbec nám nevadilo, že na otázku: "Co to je?" nám bylo odpovězeno: "Svařák z vína, co zbyl z oslav jubilantů." :- )


Podklady i pro občany

Jednání zastupitelstva bylo tentokrát příjemně oživené diskusemi, zejména díky vhodným dotazům a připomínkám zastupitelů z opozice k jednotlivým bodům. Řešily se různé běžné i méně běžné záležitosti, třeba změna zatřídění pozemku v územním plánu na žádost jednoho ze zastupitelů, podpora projektu Sokolu - 10% dotace obce na obnovu laviček na sokolském hřišti, radary, cena vodného a stočného, opakovaně znečišťovaný potok přitékající z Hostašovic nebo pár detailů ve finančním plánu a rozpočtu. Bohužel jsme my, hosté, na televizi, kde se zobrazují podrobné údaje, jako obvykle neviděli. Vznikl proto v diskusi první podnět ze strany občanů, že je třeba i občanům umožnit znát podklady pro jednání předem, jako je to u jiných obcí. Zastupitelé dostávají podklady emailem, program jednání se na webu obce vyvěšuje dle zákona 7 dní předem a v jiných obcích mají výhodu navíc, že jednotlivé body programu lze rozkliknout a prostudovat si podklady, o kterých se bude jednat. Pak se občan může lépe rozhodnout, zda je pro něj jednání zastupitelstva zajímavé a má smysl přijít.


Řešení napjaté situace v obci

Pro nás nejzajímavější bod, hlasování o výsledcích dotazníkové šetření, byl až 13. v pořadí. Zastupitelé nás několikrát velmi překvapili. Příjemně v tom, že o obou prvních otázkách dotazníku hlasovali tak, jak rozhodli v dotaznících občané. Tzn. s definitivní platností autobusová zastávka na Place ani u Placu nebude a také opěrná kamenná zídka se bourat nebude. Další překvapení spočívalo v tom, že se zastupitelé odpověďmi na otázku č.3 vůbec nezabývali. Není to škoda? Proč tam ta otázka tedy byla? Podněty občanů jsou pro každé vedení obce cenné, navíc když odpověděla nadpoloviční většina oprávněných voličů. Takový četný výsledek dotazníkového šetření je pro každou obec opravdu velký úspěch. Některé odpovědi sice nebyly přímo k tématu studie US-3, např. "To radši obchod na Dolním", nebo "Chodník na Mořkov", ale to přece nevadí. Úplně chápeme, že se tam objevily i odpovědi mimo téma, vždyť když se občanů někdo zeptal a měli to kam oficiálně napsat, tak proč nevyjádřit svůj názor? Nicméně k tématu odpovědi na otázku č. 3 se nevedla na jednání zastupitelstva žádná diskuse, možná i proto, že paní starostka přišla s dalším překvapením, a to se zprávou, že den předtím mluvila telefonicky s architekty z Objektoru a ti podle paní starostky budou chtít od smlouvy na projektovou dokumentaci odstoupit. Paní starostka naznačila, že tím se dostáváme na samý začátek, budou se oslovovat noví architekti a podle slov paní starostky si určitě vyžádá i předběžné skicy, aby bylo z čeho vybírat. Věříme, že tentokrát budou do rozhodnutí o výběru zahrnuti i občané. To by bylo určitě správné řešení napjaté situace v obci.

Máme za to, že se nebude tvořit celá nová studie US-3, aby se to obci neprodražovalo. Podle slov pana místostarosty, svou povinnost danou územním plánem jsme zhotovením této územní studie splnili a pro další projektování nemusí být studie US-3 úplně respektována, není prý v tomto smyslu závazná. O dotaci se na zastupitelstvu také překvapivě vůbec nemluvilo. Předpokládáme, že když je teď nově příjem žádostí o tuto IROP dotaci odložený na únor 2023 a o dotaci se může žádat až do roku 2027, vyhodnotilo to vedení obce tak, že máme dostatek času tak důležitou věc pořádně a rozumně vyřešit.


Kontrolní výbor pracuje pro zastupitelstvo

Zajímavé bylo projednání dalšího bodu Zpráva kontrolního výboru. Málokdo z občanů ví, že kontrolní výbor v novém složení zahájil před pár týdny svou činnost a kontroloval výběr zhotovitele studií a projektů a smlouvy uzavřené s Objektor architekti, včetně mandátní smlouvy. Na zastupitelstvu se celá zpráva nečetla a nevíme tedy, co přesně je v ní obsaženo. Ani zatím nebylo sděleno, zda bude někde zveřejněna. Mají ji tedy k dispozici pouze zastupitelé a samozřejmě kontrolní výbor. Ač v metodice o činnosti kontrolního výboru stojí, že se jeho zpráva má obvykle zveřejnit právě na zastupitelstvu, předseda kontrolního výboru přečetl pouze její závěr. Tam se popisuje stručně, kde rada obce udělala pochybení. Dále jaká doporučení uděluje kontrolní výbor zastupitelům na opatření pro nápravu nynějšího stavu i prevenci do budoucna. Paní starostka po přečtení uvedla, že jsou právě po auditu a kdyby byl někde problém, audit by to jistě odhalil. Poté v diskusi vystoupil jeden z členů kontrolního výboru a vysvětlil, proč zřejmě audit nic neodhalil. Vysvětlil, že je rozdíl v namátkové kontrole jednodenního auditu a systematické mnohatýdenní činnosti kontrolního výboru zaměřené na konkrétní problém. Upozornil na to, že se zřejmě touto záležitostí audit vůbec nezabýval, detailněji upozornil na pochybení rady obce, která považuje "za hranou" a apeloval na zastupitele, aby se nápravou situace zabývali. Bylo odsouhlaseno, že se tím zastupitelstvo spolu s finančním a kontrolním výborem bude podrobněji zabývat na neveřejném pracovním setkání v následujících týdnech.

Určitě je dobře, že kontrolní výbor začal fungovat, pracuje totiž hlavně pro zastupitele. Má upozorňovat na nedostatky v činnosti rady obce a chrání obec před právními či finančními chybami, před vznikem škod či pokutami z kontrolních úřadů. Svým způsobem chrání také zastupitele tím, že dodává informace pro jejich rozhodnutí. Zastupitelé se sice sami mohou rady obce na vše ptát a do všeho nahlížet, jak se zmínila paní starostka, ale možná se to někomu zdá prostě netaktní detailněji se ptát a kontrolovat svého kolegu. Proto je tu kontrolní výbor, který pracuje pro zastupitelstvo. Logika věci tkví v tom, že zastupitelstvo jako nejvyšší orgán obce je nadřazen starostovi, místostarostovi i radě obce a jejich činnost si kontroluje. Laicky řečeno, zastupitelstvo je šéf.


Limity pro pravomoc i zodpovědnost

Dále jeden z hostů upozornil na chybu, která se již řadu volebních období v obci opakuje, a to že předseda kontrolního výboru je zároveň i člen rady obce. Kontrolní výbor kontroluje hlavně činnost starosty, místostarosty a rady obce. Upozornil na možnou neslučitelnost funkcí a možný střet zájmů, protože de facto radní a předseda kontrolního výboru v jednom kontroluje sám sebe. Vrátil se také k připomínce jednoho zastupitele z úvodu jednání a znovu upozornil na chybu, že nám v obci chybí limity pro rozhodování starosty, místostarosty a rady obce. Dle zákona je to tak, že rada obce může rozhodovat o službách do výše 2 Mil. Kč a o stavbách do výše 6 Mil. Kč. Problém je, že zákon to takto upravuje pro všechny obce bez ohledu na velikost jejich rozpočtu, se kterým hospodaří. Takže to stejné platí pro Prahu, Valmez, Hodslavice či např. Krhovou. Pro menší města a vesnice je to ale příliš velká zodpovědnost a pravomoc kladena na lidi v úzkém vedení obce, a proto si v menších městech a vesnicích zastupitelstvo obce odsouhlasí interní předpis pro starostu, místostarostu a radu obce, kterým omezí takto velký rozsah pravomoci a zodpovědnosti. Stanovený limit má většina obcí v okolí, víme určitě, že Valmez i Krhová. Je obvyklé, že starosta či místostarosta v obci naší velikosti rozhoduje sám do výše 25 tis. Kč a rada obce do 200 tis. Kč. Vše nad tento limit rozhoduje společně zastupitelstvo. Je to opatření, které chrání nejen obec, ale i lidi v úzkém vedení obce, aby např. nevědomky nezpůsobili obci škodu a tím nedostali obec i sebe do problému.

Paní starostka se v této diskusi ještě ozvala s argumentem, že jistým kontrolním mechanismem na obci je to, že předsedou finančního a kontrolního výboru je vždy někdo z opozice. Ten, snad, pokud by viděl, že se děje něco nepravého, by měl určitě zájem situaci ihned řešit. Domníváme se, že je to příliš zjednodušený pohled na věc. Asi by bylo dobré, kdyby to tak fungovalo, ale vidíme, že ve skutečnosti tento kontrolní mechanismus nefunguje. Konkrétní příklady nechceme uvádět, ať se někoho nedotkneme. Proč to nefunguje, přesně nedokážeme říct, nicméně je dobrou zprávou, že zastupitelstvo chce diskutovat nad nastavením nových pravidel a kontrolních mechanismů. Určitě je dobré inspirovat se příkladem jiných obcí nebo si prostudovat metodické pokyny Ministerstva vnitra, kde je spousta rad k funkčně správnému nastavení. Možná by se mohlo diskutovat i nad pravidly, která by byla spravedlivější i vůči opozici. Např. u nás v radě obce je z pěti lidí jen jeden člověk z opozice. Neměli by tam být z opozice dva lidé? Nebo v jiných obcích je starosta z vítězné strany a místostarosta z opozice. To se pak sice nad vším asi více diskutuje, ale výsledné rozhodnutí je kvalitnější, protože je prověřené více rozdílnými názory zastupující různé skupiny občanů a hledající to nejsprávnější řešení.

Děkujeme za skvělý výsledek

Výsledek jednání tohoto zastupitelstva považujeme za skvělý a děkujeme zastupitelům, že občany vyslyšeli. A hlavně děkujeme všem lidem, kteří pomáhali s peticí a všem podnikatelům, kteří na svá místa petici umístili. Uvědomujeme si, že to pro vás nebylo jednoduché a přidělalo Vám to práci. Děkujeme také všem občanům, kteří vyjádřili svůj názor. Víme, že to nebylo snadné napsat svůj názor a pod něj se podepsat s uvedením svého bydliště. Uvědomujeme si dobře, že anonymní dotazníky jsou úspěšnější v počtu odevzdaných a lidé v názorech otevřenější, i přesto se to tady v Hodslavicích tak skvěle povedlo a jednoznačný výsledek pomohl k prosazení citlivého přístupu k opravě Placu.

MOC ZA TO DĚKUJEME a přejeme všem krásný adventní čas.

Spolek Palackého dědina